Page 3 - Kancelária – kancelárske potreby 2019/2020
P. 3

Orientácia v katalógu

      Na orientáciu v katalógu Vám ponúkame nasledovné vysvetlivky k popisu produktov:
         Názov a popis produktu        Pole s okom          Číslo pri obrázku

         Základné určenie a vlastnosti výrob‑ Pole v žltom informuje o špeciál‑ Identifikuje konkrétnu po‑
         ku, farby, rozmery, prípadne informá‑ nych vlastnostiach daného pro‑ ložku v tabuľke, ktorá má
         ciu o väčšom balení výrobku.     duktu v  porovnaní s  ostatnými  totožné číslo s číslom ob‑
                            produktami danej skupiny.   rázka.
                                       Biele keramické tabule          Biele tabule PROFESSIONAL


                                 pevná, odľahčená          1

                                 výborná stierateľnosť

                                 na dlhodobé používanie
          d ó k  . j b O v  y r e m z o R × š €  a n e C
        1                   150,−
                            208,−
                            261,−
                            288,−
                            393,−    Technické parametre:
                            499,−

       Informačné žlté pole

       Pole v žltom podklade po‑ Cenová tabuľka        Sivé pole        Záručná doba
       dáva dôležité informácie  Tabuľka obsahujúca objednávkové čís‑
       z pohľadu zákazníka, na‑ lo, názov výrobku, mernú jednotku, prí‑ Pole v sivom podklade na tech‑ Vyznačenie doby záru‑
       príklad informácie o mož‑ padne farbu a ďalšie parametre a cenu  nické informácie a  parametre  ky v sivom poli podáva
       nom pohybe cien, odkazy  bez DPH. Ak je uvedená cena za balenie,  daného produktu. Kvôli prehľad‑ informáciu o dlhšej zá‑
       na strany podobných pro‑ dajú sa objednávať iba celé balenia.  nosti oddelené od základného  ruke ako 2 roky.
       duktov v katalógu a pod.                 popisu.                Flipcharty, tabule

      Počas platnosti katalógu sa môže meniť dizajn a farebná škála produktov.
 Pracujem  hytro   tak sa Vysvetlivky k ikonám: Laser Laser Inkjet Inkjet foto Inkjet čiernobiele vhodné na tlač v č.‑b. atramentových tlačiarňach 7.
      Všetky ceny v katalógu sú uvádzané bez 20 % DPH a platia pre zákazníkov – podnikateľské subjekty.
 a
 c          novozaradený produkt
       novinka 2020
                                   Copy
                                     Copy
                                   kopírovanie
                                    vhodné na tlač vo farebných atramentových
          najpredávanejší zástupca danej skupiny
                                     Inkjetňach
   posúvam ďalej. novinka 2020 maximálna doba dodania  maximálna doba dodania  Laser Laser Inkjet Inkjet foto tlačiar Inkjet foto Inkjet kopírovanie Copy
                                       čiernobiele
                                          Copy
                                       Copy
                                       kopírovanie
       novinka 2020
          4
          iný termín dodania; informujte sa prosím na termín
    2
       3
                                    vhodné na tlač v č.‑b. laserových tlačiarňach
      maximálna doba dodania
         maximálna doba dodania
    maximálna doba dodania
    maximálna doba dodania
          dodania
       týždne
          týždne
    týždne
                                           čiernobiele
                                     Inkjet
                                 Laser
                                            Copy
                                   Laser
   novinka 2020
       novinka 2020
 Pretože môžem. novinka 2020 ekologický produkt Laser Laser Inkjet foto Laser čiernobiele Inkjet vhodné na tlač vo farebných laserových tlačiarňach
                                     Inkjet foto
                                          Copy
                                            Copy
                                       Inkjet
                                         čiernobiele
                                 Laser
                                         kopírovanie
          predĺžená doba záruky na produkt, resp. popísaná
                                    vhodné na použitie v č.‑b. kopírovacích zariadeniach
                                   Copy
                                 Copy
          vlastnosť, na ktorú sa predĺžená záruka vzťahuje Inkjet
                               Inkjet
                                 kopírovanie
                                    vhodné na použitie do farebných kopírovacích
          skartovanie kancelárskych spôn
 profesionálne špecifické spol’ahlivé Laser Laser Inkjet Inkjet foto Inkjet kopírovanie Copy zariadení
                               čiernobiele
                               Copy
          skartovanie plastových kariet (v prípade rezu, uvedeného  vhodné na tlač vo farebných atramentových tlačiar‑
          pod ikonou, sa skartácia vzťahuje iba na tento rez) Laser Inkjet Inkjet foto Inkjetňach vo fotokvalite
                           Laser
                                     čiernobiele
                                     Copy
                                       Copy
                                     kopírovanie
 Riešenia pre kanceláriu skartovanie CD (v prípade konkrétneho rezu, uvedeného
          pod ikonou, sa skartácia vzťahuje iba na tento rez)
 18-062_EDD_Office_Handelsanzeigen_1_1_05.indd  1 04.07.18  13:05
   1   2   3   4   5   6   7   8