Page 9 - Kancelária – kancelárske potreby 2023 / 2024
P. 9

1. Lekárska prax. Lekárska prax
                           2
                                      3. Personálne oddelenie. Personálne oddelenie
    Príklad použitia:ríklad použitia: 1     2. Vývojové oddelenie. Vývojové oddelenie 3
    P
                                      Dokumenty obsahujúce osob-okumenty obsahujúce osob-
               C
    A           Chybne vytlačené recepty, hybne vytlačené recepty,  P Patenty, konštrukčná atenty, konštrukčná  D
    Aké údaje budú prevažne ké údaje budú prevažne
    Príklad použitia:   1. Lekárska prax    2. Vývojové oddelenie 3. Personálne oddelenie
    s
    skartované?kartované?
                                      n
                                      né údaje, nesprávne vytlačené é údaje, nesprávne vytlačené
               osobné údaje pacientov, sobné údaje pacientov,
               o
                           d
                           dokumentácia, konkurenčná okumentácia, konkurenčná
                                      3. Personálne oddelenie
                           2. Vývojové oddelenie
    Príklad použitia:
               1. Lekárska prax
               p
               potvrdenia o práceneschop-otvrdenia o práceneschop- a analýza, výkresy, vývojové nalýza, výkresy, vývojové  v výplatné pásky, pracovné ýplatné pásky, pracovné
    Aké údaje budú prevažne  Chybne vytlačené recepty,  Patenty, konštrukčná  Dokumenty obsahujúce osob-
                                      z
                           plány, cenové kalkulácielány, cenové kalkulácie
                           p
                                      zmluvy, pracovné výkazy, ne-mluvy, pracovné výkazy, ne-
               n
               nostiosti
                           Patenty, konštrukčná
                                      Dokumenty obsahujúce osob-
               Chybne vytlačené recepty,
    Aké údaje budú prevažne
    skartované?      osobné údaje pacientov,  dokumentácia, konkurenčná  né údaje, nesprávne vytlačené
                                      a
                                      aktuálne výkazy o dochádzke ktuálne výkazy o dochádzke
                                      né údaje, nesprávne vytlačené
               osobné údaje pacientov,
                           dokumentácia, konkurenčná
    skartované?
               potvrdenia o práceneschop- analýza, výkresy, vývojové  výplatné pásky, pracovné
                           analýza, výkresy, vývojové
                                      výplatné pásky, pracovné
               potvrdenia o práceneschop-
               nosti         plány, cenové kalkulácie zmluvy, pracovné výkazy, ne-
                           Kancelária, max. 6 osôbancelária, max. 6 osôb
                           K
    K Koľko ľudí bude používať oľko ľudí bude používať  nosti plány, cenové kalkulácie zmluvy, pracovné výkazy, ne-
               Malá kancelária, alá kancelária,
               M
                                      Poschodie, max. 12 osôboschodie, max. 12 osôb
                                      P
                                      aktuálne výkazy o dochádzke
                                                  3
    s skartátor?kartátor? max. 3 osobyax. 3 osoby           aktuálne výkazy o dochádzke 3 3
               m
               Ničenie v súlade s GDPR, úspo- Nepretržitá prevádzka, vy-Nepretržitá prevádzka, vy-
    Koľko ľudí bude používať  Malá kancelária,  Kancelária, max. 6 osôb Nepretržitá prevádzka, veľký epretržitá prevádzka, veľký
    A
    Aké vlastnosti sa vyžadujú?ké vlastnosti sa vyžadujú?
               Ničenie v súlade s GDPR, úspo-
                                      Poschodie, max. 12 osôb
                                      N
                                      Poschodie, max. 12 osôb
    Koľko ľudí bude používať
                           Kancelária, max. 6 osôb
               Malá kancelária,
               max. 3 osoby
    skartátor?      v bezpečnostnej úrovni P-5, v bezpečnostnej úrovni P-5, pečnostnej úrovni P-4, 3
               ra energie, vysoká užívateľská
                                      ob
               ra energie, vysoká užívateľská soká kapacita rezu, skartácia soká kapacita rezu, skartácia
                                      objem zbernej nádoby, intui-jem zbernej nádoby, intui-
    skartátor?
               max. 3 osoby
               bezpečnosťezpečnosť
                                      tívne ovládanievne ovládanie
               Ničenie v súlade s GDPR, úspo- Nepretržitá prevádzka, vy-
                                      Nepretržitá prevádzka, veľký
    Aké vlastnosti sa vyžadujú? b        v veľkých formátoveľkých formátov tí
               Ničenie v súlade s GDPR, úspo- Nepretržitá prevádzka, vy-
    Aké vlastnosti sa vyžadujú?
                                      Nepretržitá prevádzka, veľký
    T Tým správnym modelom je:ým správnym modelom je: H H       HSM SECURIO P44i v bez-SM SECURIO P44i v bez-
                           HSM SECURIO B35 SM SECURIO B35
                                      H
               HSM SECURIO C18 SM SECURIO C18
                                      objem zbernej nádoby, intui-
               ra energie, vysoká užívateľská soká kapacita rezu, skartácia
                                      objem zbernej nádoby, intui-
               ra energie, vysoká užívateľská soká kapacita rezu, skartácia
               v bezpečnostnej úrovni P-5, v bezpečnostnej úrovni P-5, pečnostnej úrovni P-4,
               bezpečnosť
                           veľkých formátov
               bezpečnosť
                                      tívne ovládanie
                           objem zbernej nádoby jem zbernej nádoby
                           ob
                                      ob
                                      objem zbernej nádoby až jem zbernej nádoby až
               r
               rezná kapacia až do 7 listov, ezná kapacia až do 7 listov,  veľkých formátov tívne ovládanie
    Tým správnym modelom je: HSM SECURIO C18  HSM SECURIO B35    HSM SECURIO P44i v bez-
                                      205 litrov, inteligentná navigá-05 litrov, inteligentná navigá-
                                      2
               EcoSmart, jednoduché ovláda- 130 litrov, rezná kapacita 130 litrov, rezná kapacita
               EcoSmart, jednoduché ovláda-
                                      HSM SECURIO P44i v bez-
               HSM SECURIO C18
                           HSM SECURIO B35
    Tým správnym modelom je:
               v bezpečnostnej úrovni P-5, v bezpečnostnej úrovni P-5, pečnostnej úrovni P-4,
               ni
               nie, tichá prevádzkae, tichá prevádzka
                           a
                           až do 15 listov, umožňuje ž do 15 listov, umožňuje
                                      cia c
                                      cia cez dotykový displej, rezná ez dotykový displej, rezná
               v bezpečnostnej úrovni P-5, v bezpečnostnej úrovni P-5, pečnostnej úrovni P-4,
               rezná kapacia až do 7 listov,  objem zbernej nádoby  objem zbernej nádoby až
                           skartovanie až do formátu artovanie až do formátu
                           sk
                                      kapacita až do 45 listov, skartu-apacita až do 45 listov, skartu-
                                      k
                                      objem zbernej nádoby až
               rezná kapacia až do 7 listov,
                           objem zbernej nádoby
               EcoSmart, jednoduché ovláda- 130 litrov, rezná kapacita  205 litrov, inteligentná navigá-
                                      je aj kreditné a debetné kartye aj kreditné a debetné karty
                                      j
                           D
                           DIN A3 bez zloženiaIN A3 bez zloženia
                                      205 litrov, inteligentná navigá-
               EcoSmart, jednoduché ovláda- 130 litrov, rezná kapacita
               nie, tichá prevádzka  až do 15 listov, umožňuje  cia cez dotykový displej, rezná
               nie, tichá prevádzka
                           až do 15 listov, umožňuje
                                      cia cez dotykový displej, rezná
                           skartovanie až do formátu  kapacita až do 45 listov, skartu-
                                      kapacita až do 45 listov, skartu-
                           skartovanie až do formátu
                                      je aj kreditné a debetné karty
                           DIN A3 bez zloženia
    H
    HSM – Pre lepší výkonSM – Pre lepší výkon  DIN A3 bez zloženia  je aj kreditné a debetné karty
                                     V
    HSM – Pre lepší výkon                       Všetky skartátory HSM SECURIO šetky skartátory HSM SECURIO
              3-ročná záruka na skartovacie stroje -ročná záruka na skartovacie stroje
              3
          HSM
      HSM
      HSM
    HSM – Pre lepší výkon
          HSM
                                     s
          HSM O LLER S
      HSM C U R I O C U TTIN G R 3-ročná záruka na skartovacie stroje  Všetky skartátory HSM SECURIO
    H S M  S E C U R I O C U TTIN G R O LLER S HSM SECURIO. Doživotná záruka na rezacie HSM SECURIO. Doživotná záruka na rezacie  sú vyrábané v Nemecku. HSM je synony-ú vyrábané v Nemecku. HSM je synony-
              v
              valce z masívnej ocele u skartátorov alce z masívnej ocele u skartátorov
                                     m
                                     mom kvality vo vývoji a konštrukcii, om kvality vo vývoji a konštrukcii,
    H S M  S E
                                     v d
              HS
                                     Všetky skartátory HSM SECURIO
              3-ročná záruka na skartovacie stroje
      HSM   HSM  HSM SECURIO so stupňom ochrany P-2 až P-5.M SECURIO so stupňom ochrany P-2 až P-5. v dizajne a v servise.izajne a v servise.
         C U TTIN G R O LLER S HSM SECURIO. Doživotná záruka na rezacie  sú vyrábané v Nemecku. HSM je synony-
                                     sú vyrábané v Nemecku. HSM je synony-
    H S M  S E C U R I O O C U TTIN G R O LLER S HSM SECURIO. Doživotná záruka na rezacie  mom kvality vo vývoji a konštrukcii,
              valce z masívnej ocele u skartátorov
    H S M  S E C U R I
              valce z masívnej ocele u skartátorov
                                     v dizajne a v servise.
              HSM SECURIO so stupňom ochrany P-2 až P-5.   mom kvality vo vývoji a konštrukcii,
              HSM SECURIO so stupňom ochrany P-2 až P-5.
                                     v dizajne a v servise.
              V režime stand-by zabezpečuje inteligentný ežime stand-by zabezpečuje inteligentný
      HSM
          HSM
                                     Sk
      HSM   HSM  V r                      Skartovacie stroje HSM SECURIO artovacie stroje HSM SECURIO
         IN STA N D-B Y M O D E riadiaci program EcoSmart výnimočne nízku riadiaci program EcoSmart výnimočne nízku
                                     b
      HSM Y M O D E IN STA N D-B spotrebu energie 0,1 Watt (okrem prístrojov otrebu energie 0,1 Watt (okrem prístrojov  ( (s výnimkou HSM SECURIO AF100, P36i, s výnimkou HSM SECURIO AF100, P36i,
    IN STA N D-B Y M O D E                      boli ocenené logom Modrého Anjela oli ocenené logom Modrého Anjela
          HSM Y M O D E
              sp
              V režime stand-by zabezpečuje inteligentný
              HS
    IN STA N D-B
              V režime stand-by zabezpečuje inteligentný
                                     P40i, P44i) z dôvodu ich udržateľnosti, 40i, P44i) z dôvodu ich udržateľnosti,
                                     P
      HSM   HSM  HSM SECURIO P36i, P40i, P44i). Skartovacie stroje M SECURIO P36i, P40i, P44i). Skartovacie stroje  Skartovacie stroje HSM SECURIO
                                     Skartovacie stroje HSM SECURIO
         IN STA N D-B Y M O D E riadiaci program EcoSmart výnimočne nízku  boli ocenené logom Modrého Anjela
              HS
              HSM SECURIO AF100, C14 a C16 nepoužívajú M SECURIO AF100, C14 a C16 nepoužívajú
                                     w
                                     boli ocenené logom Modrého Anjela
    IN STA N D-B Y M O D E E IN STA N D-B Y M O D E riadiaci program EcoSmart výnimočne nízku  www.blauer-engel.de / uz174ww.blauer-engel.de / uz174
              spotrebu energie 0,1 Watt (okrem prístrojov  (s výnimkou HSM SECURIO AF100, P36i,
    IN STA N D-B Y M O D
              ž
              žiadnu energiu v režime stand-by.iadnu energiu v režime stand-by.
              spotrebu energie 0,1 Watt (okrem prístrojov
              HSM SECURIO P36i, P40i, P44i). Skartovacie stroje  (s výnimkou HSM SECURIO AF100, P36i,
                                     P40i, P44i) z dôvodu ich udržateľnosti,
              HSM SECURIO P36i, P40i, P44i). Skartovacie stroje
              HSM SECURIO AF100, C14 a C16 nepoužívajú    P40i, P44i) z dôvodu ich udržateľnosti,
              HSM SECURIO AF100, C14 a C16 nepoužívajú
                                     www.blauer-engel.de / uz174
                    Tlak na bezpečnostný kryt zabraňuje neželanému vtiahnutiu materiálu, keďže spôsobí lak na bezpečnostný kryt zabraňuje neželanému vtiahnutiu materiálu, keďže spôsobí
                    T
              žiadnu energiu v režime stand-by.       www.blauer-engel.de / uz174
              žiadnu energiu v režime stand-by.
                    o
                    okamžité zastavenie prístroja, čím zvyšuje bezpečnosť užívania. Technológia Anti-Jam kamžité zastavenie prístroja, čím zvyšuje bezpečnosť užívania. Technológia Anti-Jam
                    s reverznou funkciou redukuje uviaznutie papiera a zachováva vysoký výkon pri skartovaní. everznou funkciou redukuje uviaznutie papiera a zachováva vysoký výkon pri skartovaní.
                    s r
                    Tlak na bezpečnostný kryt zabraňuje neželanému vtiahnutiu materiálu, keďže spôsobí
                    Tichá prevádzka vďaka optimálnej kombinácii motora a rezacej jednotky. ichá prevádzka vďaka optimálnej kombinácii motora a rezacej jednotky.
                    T
                    Tlak na bezpečnostný kryt zabraňuje neželanému vtiahnutiu materiálu, keďže spôsobí
                    okamžité zastavenie prístroja, čím zvyšuje bezpečnosť užívania. Technológia Anti-Jam
                    N
                    Nízka hladina hlučnosti zabezpečuje tichšie pracovisko. ízka hladina hlučnosti zabezpečuje tichšie pracovisko.
                    okamžité zastavenie prístroja, čím zvyšuje bezpečnosť užívania. Technológia Anti-Jam
                    s reverznou funkciou redukuje uviaznutie papiera a zachováva vysoký výkon pri skartovaní.
                    s reverznou funkciou redukuje uviaznutie papiera a zachováva vysoký výkon pri skartovaní.
                    Tichá prevádzka vďaka optimálnej kombinácii motora a rezacej jednotky.
                    Tichá prevádzka vďaka optimálnej kombinácii motora a rezacej jednotky.
                    Nízka hladina hlučnosti zabezpečuje tichšie pracovisko.
                    Nízka hladina hlučnosti zabezpečuje tichšie pracovisko.
    www.hsm.euww.hsm.eu
    w
    www.hsm.eu
    www.hsm.eu
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14